Algemene voorwaarden Leony Coppens, klinisch psycholoog

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden welke Leony Coppens sluit met de opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Artikel 3. Overeenkomsten
1. De getoonde prijzen op de website zijn per cursus zoals omschreven in het aanbod en zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Readers worden digitaal aangeleverd. Voor een papieren versie wordt de kostprijs in rekening gebracht.
3. De deelnemer is verplicht, indien van toepassing, de reader te bestuderen voor aanvang van de cursus.
4. Bij het aanvinken van de algemene voorwaarden bij de inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden wordt de inschrijfprocedure niet voortgezet.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Leony Coppens zal de overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en in overeenstemming met eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Leony Coppens behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
3. Leony Coppens is niet aansprakelijk voor inschrijvingen die niet passen bij het niveau van de deelnemer, waardoor het gewenste resultaat niet behaald wordt.

Artikel 5. Betalingen
1. De wijze van betaling verloopt zoals op de website staat weergegeven van Leony Coppens.
2. Betalingen geschieden per cursus, bij inschrijvingen voor meerdere cursussen zal de deelnemer meerdere betalingen moeten doen.
3. Indien voor aanvang van de cursus geen betaling ontvangen is wordt de deelnemer niet ingeschreven voor de cursus en is deelname niet mogelijk.

Artikel 6. Annuleringsvoorwaarden en voorwaarden voor verplaatsen van deelname aan een training of  groepssupervisie
1. Annuleren van inschrijvingen door de deelnemer dienen per e-mail te geschieden. Bij annulering na inschrijving zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– tot 6 weken voor aanvang van de cursus: 25% van het cursusbedrag.
– 3 tot 6 weken voor aanvang van de cursus: 50 % van het cursusbedrag.
– minder dan 3 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus: 75% van het cursusbedrag.
– minder dan 1 week voor aanvang van de cursus of bij absentie van de training: 100% van het cursusbedrag.
2. Leony Coppens kan een cursus kosteloos annuleren indien er niet voldoende deelnemers aangemeld zijn voor een bepaalde cursus. Deze beslissing wordt twee weken voor aanvang van de cursus genomen met een maximale uitloop naar één week voor aanvang van de cursus. De deelnemer heeft recht op overplaatsing naar een andere datum of restitutie van 100% van het cursusbedrag.
3. Restitutie zal geschieden door terugboeking van het (resterende) cursusbedrag op de betaalrekening waarvan u de cursus betaald heeft. Binnen 5 werkdagen.
4. Verzoek tot verplaatsen van een cursus door de deelnemer valt onder de annuleringsvoorwaarden, tenzij anders overeengekomen met Leony Coppens.
5. Voor een verzoek tot verschuiven van de afgesproken groepssupervisie wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
6. Voor het wijzigen van de deelnemer aan een training naar een andere deelnemer uit dezelfde organisatie wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
7. Annulering kan alleen voor het gehele opleidingstraject en niet voor onderdelen van de dagen, daar de cursist 100% aanwezigheidsverplichting heeft (artikel 9.2)
8. Voor de annulering van het complete opleidingstraject gelden dezelfde voorwaarden zoals beschreven in artikel 6.1.

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst
1. Indien u niet op tijd aanwezig bent op de aangegeven locatie waardoor u cursusuren of onderwerpen heeft gemist, heeft u geen recht op restitutie van (een deel) van het cursusbedrag of op een ander tijdstip het gemiste cursusdeel alsnog te volgen. De docent behoudt zich het recht voor om de cursus voort te zetten zonder het door u gemiste gedeelte nogmaals te bespreken.
2. Binnen 14 dagen na aankoop heeft de deelnemer recht op kosteloze annulering. Dit geldt niet wanneer de deelnemer binnen deze 14 werkdagen heeft deelgenomen aan de betreffende cursus of zonder enige afmelding van deelname aan de cursus. Na deze termijn van 14 dagen worden de annuleringskosten van kracht, zoals beschreven in 6.1.
3. In situaties waarbij u voor verstoring van de training zorgt, waardoor uw mededeelnemers beperkt worden in het volgen van de training of waarbij de docent beperkt wordt in het vervullen van haar taken, behoudt de docent zich het recht voor om u verdere toegang tot de training te ontzeggen.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
1. Leony Coppens behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
2. Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door Leony Coppens verzorgde cursus en/of het cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van Leony Coppens en/of de docent(en) van de betreffende cursus.
3. De readers ter voorbereiding van een training worden digitaal ter beschikking gesteld aan de deelnemers.
4. De readers zijn in alle gevallen alleen bestemd voor de deelnemer ter voorbereiding van een training en in de praktijk bruikbaar als naslagwerk.
5. De readers mogen niet gekopieerd en verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Leony Coppens.
6. De readers mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld ten behoeve van educatieve doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Leony Coppens.
7. De readers mogen niet op het openbare internet geplaatst worden zonder schriftelijke toestemming van Leony Coppens.
8. Leony Coppens behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Accreditatie
1. Indien accreditatie is aangevraagd en is toegekend, wordt dit vooraf aangegeven op de website van Leony Coppens en na succesvolle voltooiing van de cursus bevestigd door middel van het vermelden van het aantal punten op het Bewijs van Deelname.
2. De cursist is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens, zodat Leony Coppens de accreditatiepunten voor de deelnemer correct kan opvoeren.
3. Wanneer een deelnemer een aanvullende opdracht dient te maken om te voldoen aan de voorwaarden voor accreditatie wordt daarvoor een kostendekkende vergoeding in rekening gebracht. Waarbij een uurtarief van € 75,00 wordt gehanteerd.
4. Wanneer een cursist het certificaat kwijt is en deze opnieuw wil opvragen wordt hiervoor € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 10. Aanwezigheidsverplichting
1. De cursist is verplicht 100% aanwezig te zijn, ook bij de groepssupervisie.
2. Bij overmacht zoals beschreven in artikel 14.2 wordt de mogelijkheid gegeven het gemiste deel van de cursus in te halen op het eerst mogelijke moment. Dit kan een andere locatie zijn, waarbij de cursist geacht wordt op eigen gelegenheid en kosten naar de betreffende locatie te reizen.

Artikel 11. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij kenbaar is gemaakt of voortvloeit uit de aard van de informatie of de aard van de cursus.
2. Alle deelnemers aan de cursus en de cursusleider verklaren geheimhouding ten aanzien van alle cliëntgebonden en persoonlijke informatie die tijdens de cursus besproken wordt.

Artikel 12. Klachtenregeling
1. Klachten kunnen worden ingediend zoals aangeven in de klachtenprocedure op de openbare website van Leony Coppens.
2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cursist binnen 2 weken na voltooiing van de cursus per e-mail te worden gemeld aan: leonycoppens@gmail.com
3. Klachten die met in achtneming van de klachtenprocedure zijn ingediend, worden vertrouwelijk en naar redelijkheid behandeld.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Leony Coppens stelt oefenmateriaal en een cursusruimte ter beschikking. Schade veroorzaakt door nalatigheid of materiaalmisbruik door de cursist zal door Leony Coppens op de cursist verhaald worden.
2. Leony Coppens is niet aansprakelijk voor het niet behalen van een certificaat. In dit geval vindt er ook geen restitutie plaats.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor Leony Coppens niet in staat is haar verplichtingen jegens de deelnemer na te komen.
2. Onder overmacht betreffende de deelnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: overlijden van een direct familielid (aantoonbaar door rouwkaart), ziekenhuisopname van de deelnemer of bewijs van ziekte van de deelnemer door een specialist of huisarts. Hierbij wordt geen restitutie verleend doch wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld de cursus in te halen op een ander nader te bepalen tijdstip, tenzij anders overeengekomen met de cursist.
3. Tijdens overmacht van Leony Coppens worden de verplichtingen van Leony Coppens opgeschort of door een derde met vergelijkbare kennis en ervaring waargenomen. Indien Leony Coppens haar verplichtingen niet binnen 3 maanden kan nakomen wordt het cursusbedrag retour gestort.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Leony Coppens en de cursist is het Nederlands Recht van toepassing, ook indien cursist woonachtig is in het buitenland.

Artikel 16. Wijzigingen van de voorwaarden
1. Indien deze algemene voorwaarden inhoudelijk worden veranderd, wordt dit via de website van Leony Coppens gecommuniceerd.

Scroll naar boven